Welcome to Yoshio Nozawa's homepage.
My homepage was moved to:
https://sites.google.com/site/yoshiofinancialeconomics/home